Cập nhật ngày 16/11/2021

Khi mới cài MySQL lần đầu, nếu bạn quản lý bằng phpMyAdmin ngay sẽ gặp lỗi tương tự. Để giải quyết tình trạng trên, hay mở Terminal lên và làm theo các bước sau:

sudo mysql -u root -p
mysql> USE mysql;
mysql> UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;
sudo service mysql restart

Đối với Mariadb phiên bản mới cách trên sẽ gây ra lỗi, thay dòng UPDATE thành dòng sau là được

SET PASSWORD FOR 'root'@localhost = PASSWORD("");

MySQL

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';