Cập nhật ngày 03/05/2024

Thêm các cấu hình sau vào wp-config.php , dưới <?php

// ----------------

//// Gỡ lỗi
// const WP_DEBUG       = true;

// Chặn tự động cập nhật
const AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED = true;
const WP_AUTO_UPDATE_CORE = 'minor';

// Giới hạn bộ nhớ PHP được sử dụng
const WP_MEMORY_LIMIT = '256M';
const WP_MAX_MEMORY_LIMIT = '256M';

// Tắt tự động lưu
const WP_POST_REVISIONS = false;
const AUTOSAVE_INTERVAL = 3600;

// Tắt sửa file giao diện / plugin
const DISALLOW_FILE_EDIT = true;

// Tắt Cron
const DISABLE_WP_CRON = true;

// ----------------