Cập nhật ngày 11/11/2021

Kiểm tra phiên bản npm:

npm -v

Cập nhật lên bản mới nhất:

npm install -g npm@latest

Cập nhật lên phiên bản tiếp theo:

npm install -g npm@next