Cập nhật ngày 11/11/2021

Mở file cấu hình MySQL

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Thêm vào dưới [mysqld] như sau

[mysqld]
sql_mode=

Một số đường dẫn cấu hình sưu tầm được

/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
$MYSQL_HOME/my.cnf
[datadir]/my.cnf
~/.my.cnf

Hoặc dùng lệnh để tìm

mysqladmin --help
mysqld --help --verbose