Cập nhật ngày 25/04/2024

Cập nhật PATH để làm gì?

Sau khi bạn cài Laragon, vào CMD của Windows gõ lệnh sau

php -v

Đảm bảo lỗi đúng không nào, vì lệnh đó không có môi trường thực thi

Cách cập nhật PATH

Mở Laragon lên chọn Manage PATH

Nó sẽ ra một cái cửa số như sau

Các bạn ấn Menu sau đó ấn Remove Laragon from Path rồi lại ấn Add Laragon to Path để cập nhật PATH

Cuối cùng thì hãy khởi động lại máy! Rồi kiểm tra lại lệnh ở đầu bài xem nào!!!