Cập nhật ngày 11/11/2021

Password Store là trình quản lý mật khẩu unix tiêu chuẩn giúp bạn quản lý mật khẩu dễ dàng. Password Store hỗ trợ cả CLI và GUI thuận tiện cho nhiều trường hợp sử dụng.

Hỗ trợ: Android, IOS, Linux, Windows,...

Mỗi mật khẩu được mã hóa trong tệp gpg, cho dù có lộ tệp cũng không lo lộ mật khẩu (nếu là hacker trình độ cao thì còn tùy)

Các mật khẩu sẽ được lưu ở: ~/.password-store

Hướng dẫn sử dụng với Git

Trước khi vào hướng dẫn, bạn phải biết sử dụng khóa gpg và git. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng trên Ubuntu

Cài đặt pass

sudo apt install pass
pass init <name|gpg public key|etc>

Push lên Git

pass git init
pass git remote add origin <user>:<repo>
pass git push

Import từ Git

Nhập khóa gpg

$ gpg --import pubkey.asc
$ gpg --allow-secret-key-import --import privkey.asc

Cấp quyền cho khóa (Trust)

$ gpg --edit-key <fingerprint>

Clone repository đến ~/.password-store

$ git clone user@repo:~/.password-store

Xóa Password Store

 sudo rm -rf ~/.password-store