Cập nhật ngày 10/11/2021

Hardware Enablement (HWE)

Khi bây giờ công nghệ phát triển không ngừng, các thiết bị mới đang được sản xuất từng ngày.

Nhận thấy điều này, Ubuntu đã phát triển HWE với mục đích là hỗ trợ phần cứng mới với các bản Ubuntu cũ hơn bằng cách cung cấp các Kernel mới hơn cho chúng.

Ngoài các cách dưới đây, các bạn không nên làm theo các cách khác nếu chưa có kinh nghiệm

Kiểm tra bạn đã cài đặt HWE

$ hwe-support-status --verbose
You are not running a system with a Hardware Enablement Stack. Your system is supported until April 2023.

Cài đặt HWE trên Ubuntu 20.04

sudo apt install linux-generic-hwe-20.04

OEM Kernel Ubuntu 20.04

sudo apt install linux-oem-20.04b

Cài đặt HWE trên Ubuntu 18.04

sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04