Cập nhật ngày 01/06/2024

Hãy Backup Termux trước khi làm theo các hành động dưới đây!

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LAMP trên Termux (Webserver này sẽ gồm Apache, MariaDB, PHP).

Lưu ý

 • Biến $PREFIX chúng ta sẽ sử dụng khá nhiều, biến này lưu đường na ná / trong Ubuntu vậy.

1. Cập nhật Package

Vì các gói Termux phát hành theo dạng Rolling Release nên việc này là bắt buộc!

pkg update
pkg upgrade

2. Cài đặt PHP và Apache

pkg install php-apache

Dòng này hơi vô nghĩa.

    Extensions for PHP/Apache are packaged under the name of 'php-apache-*' and are installed under the directory '$PREFIX/lib/php-apache/'.
    (Extensions under '$PREFIX/lib/php/' will not work with PHP/Apache.)

Chạy thử Apache nào:

apachectl start

Cẩn thận nhấp vào link lạ nhé:

Thư mục dự án mặc định của Apache là: $PREFIX/share/apache2/default-site/htdocs/

Hãy vào đó và tạo ra một đứa con cùng tôi tên là index.php với nội dung như sau:

cd $PREFIX/share/apache2/default-site/htdocs/
nano index.php

Nội dung file:

<?php

phpinfo();

Thử truy cập vào link sau xem sao: http://localhost:8080/index.php

Bất ngờ lắm phải không, đéo có PHP nào ở đây hết! =))

Load Module PHP cho Apache:

Sửa file httpd.conf

nano $PREFIX/etc/apache2/httpd.conf

Thêm dòng sau vào cuối file:

LoadModule php_module libexec/apache2/libphp.so

<FilesMatch \.php$>
  SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

Tìm 2 dòng này

#LoadModule mpm_prefork_module libexec/apache2...
LoadModule mpm_worker_module libexec/apache2...

Sửa thành 2 dòng này

LoadModule mpm_prefork_module libexec/apache2...
#LoadModule mpm_worker_module libexec/apache2...

Khởi động lại Apache

apachectl restart

Tèn ten…

Mẹo khi truy cập http://localhost:8080 vào thẳng index.php:

Tìm đoạn này

<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html
</IfModule>

Sửa như sau

<IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.php index.html
</IfModule>

Khởi động lại Apache.

3. Cài đặt MariaDB

pkg install mariadb

Thư mục dữ liệu MariaDB:

/data/data/com.termux/files/usr/var/lib/mysql

Trước khi cài thì hãy xoá thư mục kia đi, rồi tìm PID xem có tàn dư bản cũ không rồi cũng xoá nó đi.

pidof mariadbd
kill <PID>

Chạy MariaDB:

mariadbd-safe # or mariadbd

Mở Session mới và setup MariaDB:

mariadb-secure-installation

Lưu ý:

 • Mật khẩu mặc định là không có.
 • Nó hỏi “Enable unix_socket authentication?” nhớ chọn “n”.

4. Cài phpMyAdmin

pkg install phpmyadmin

Thêm vào cuối file httpd.conf

<Directory /data/data/com.termux/files/usr/shar>
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>

Truy cập: http://localhost:8080/phpmyadmin

Sửa file config.inc.php

nano /data/data/com.termux/files/usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Sửa các biến tương tự như sau.

$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

^^!