Cập nhật ngày 13/05/2022
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Fix

sudo /etc/init.d/mysql start