Cập nhật ngày 22/05/2022
Share Mã Nguồn Upload Ảnh Giống Pik.Vn

Demo: https://2.pik.vn

Chức năng chính

  • Upload từng ảnh
  • Upload ảnh hàng loạt

Hướng dẫn sử dụng

  • Chỉnh lại domain trong file api.php
  • CHMOD thư mục img thành 777

Chú ý

  • Đây không phải code Pik chính gốc nhé mọi người.
  • Code chỉ chấp nhận định dạng png hoặc jpg, ai muốn thì tự thêm các định dạng khác.

Tải xuống

UpIMG.zip

Nguồn: PuaruVN- V4U.VN