Cập nhật ngày 14/05/2022

Có rất nhiều cách để có thể lấy được url của trang hiện tại trên website. Hôm nay mình xin giới thiệu chi tiết về các thuộc tính cũng như những hàm của Javascript và jQuery giúp chúng ta có thể lấy được thông tin Url.

window.location là một hàm chỉ đọc (read-only) sẽ trả về giá trị là Location object bao gồm những thông tin về vị tri hiện tại trên Website.

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng xét qua một ví dụ có Url như sau:

http://www.phonho.net:8082/index.php?id=51#top

Javascript

window.location.host;
// www.phonho.net:8082

window.location.hostname;
// www.phonho.net

window.location.port;
// 8082

window.location.protocol;
// http

window.location.pathname;
// index.php

window.location.href;
// http://www.phonho.net:8082/index.php?id=51#top

window.location.hash;
// #top

window.location.search;
// ?id=51

JQuery

$(location).attr('host');
// www.phonho.net:8082

$(location).attr('hostname');
// www.phonho.net

$(location).attr('port');
// 8082

$(location).attr('protocol');
// http

$(location).attr('pathname');
// index.php

$(location).attr('href');
// http://www.phonho.net:8082/index.php?id=51#top

$(location).attr('hash');
// #top

$(location).attr('search');
// ?id=51

Với bài hướng dẫn ngắn này hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong lúc thiết kế trang web.

Nguồn: hanhphucao – Vdevs.Net