Cập nhật ngày 11/11/2021

Trong nhiều trường hợp đặc biệt các bạn sẽ cần lấy giá trị AUTO_INCREMENT trước khi Insert. Còn lấy làm gì thì tùy vào các bạn :v

Cách 1:

SELECT `AUTO_INCREMENT`
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'DatabaseName'
AND  TABLE_NAME  = 'TableName';

Trong đó

– DatabaseName là tên Database của bạn

– TableName là tên bảng cần muốn lấy giá trị AUTO_INCREMENT

Cách 2:

<?php
  $db = new mysqli("localhost", "user", "password", "YourDatabaseName");

  if ($db->connect_errno) die ($db->connect_error);

  $table=$db->prepare("SHOW TABLE STATUS FROM 'YourDatabaseName'");
  $table->execute();
  $sonuc = $table->get_result();

  while ($satir=$sonuc->fetch_assoc()){
    if ($satir["Name"]== "YourTableName"){
      $ai[$satir["Name"]]=$satir["Auto_increment"];
    }
  }

  $LastAutoIncrement=$ai["YourTableName"];

  echo $LastAutoIncrement;
?>

Cách 3:

// Connect PDO
$db = new PDO(...);

// Lấy AUTO_INCREMENT tiếp theo
$stmt = $db->query("SHOW TABLE STATUS LIKE 'tableNam'");

$row = $stmt->fetch();

echo $auto_increment = $row[‘Auto_increment’];