Cập nhật ngày 10/11/2021

Thuật ngữ LAMP này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành Linux, với máy chủ web Apache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL và nội dung động được xử lý bởi PHP.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài LAMP lên máy tính chạy hệ điều hành Manjaro, mọi thắc mắc các bạn có thể phản hồi dưới phần bình luận.

Bước 1 – Cập nhật hệ thống

sudo pacman -Syyu

Bước 2 – Cài Apache

sudo pacman -S apache

Sửa file etc/httpd/conf/httpd.conf

sudo nano etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm và chú thích dòng này, sau đó lưu file lại:

[...]
# LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
[...]

Khởi động Apache

sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl restart httpd

Kiểm tra hoạt động

sudo systemctl status httpd

Bước 3 – Cài đặt MariaDB

sudo pacman -S mysql

Sau khi cài xong chạy lệnh sau để cài đặt thư mục chứa data

sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

Khởi động MySql

sudo systemctl enable mysqld
sudo systemctl start mysqld

Kiểm tra tình trạng

sudo systemctl status mysqld

Cấu hình (cần làm, nên đặt mật khẩu cho user root)

sudo mysql_secure_installation

Bước 4 – Cài PHP

sudo pacman -S php php-apache

Sau khi cài xong sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Chú thích dòng này

[...]
#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
[...]

Bỏ chú thích dòng này

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

Thêm vào cuối file, tùy từng bản PHP mà các bạn muốn sử dụng

PHP 8

LoadModule php_module modules/libphp.so
AddHandler php-script php
Include conf/extra/php_module.conf

PHP 7

LoadModule php7_module modules/libphp7.so
AddHandler php7-script php
Include conf/extra/php7_module.conf

Sau đó khởi động lại Apache

sudo systemctl restart httpd