Cập nhật ngày 08/12/2022

Yêu cầu

  • Android 11+
  • Đã bật Gỡ lỗi không dây trong Tùy chọn nhà phát triển
  • Phần mềm Termux bản mới nhất

Cài đặt ADB trên Termux

Truy cập https://github.com/rendiix/termux-adb-fastboot và làm theo hướng dẫn để cài đặt.

curl -s https://raw.githubusercontent.com/rendiix/termux-adb-fastboot/master/install.sh | bash

Kết nối ADB

Vào Tùy chọn nhà phát triển -> Gỡ lỗi không dây.

Hãy ghi nhớ các thông số trong tùy chọn này, có thể ghi ra giấy nếu bạn hay quên.

[Android] Hướng dẫn kết nối ADB không dây bằng Termux

Sau đó mở Termux dưới dạng chia đôi màn hình với Chế độ gỡ lỗi không dây.

Máy mình là Xiaomi nên mình sẽ dùng Chế độ Cửa sổ nổi thay cho chia đôi màn hình.

Sau ghi mở Termux hãy chọn Ghép nối thiết bị bằng mã ghép nối.

[Android] Hướng dẫn kết nối ADB không dây bằng Termux

Ghi nhớ địa chỉ và mã ghép nối kia, lưu ý không thoát màn hình này, nếu không mã ghép nối sẽ bị reset (nên mới cần chia đôi kàn hình).

Gõ lệnh sau vào Termux:

adb pair 192.168.1.42:37491

Nó hỏi mã ghép nối thì nhập số to to kia vào.

999765

Sau khi ghép nối thành công, lúc này chính là lúc cần dùng cái địa chỉ đầu tiên khi bật Chế độ gỡ lỗi không dây.

Nhập lệnh để kết nối vào Chế độ gỡ lỗi không dây:

adb connect 192.168.1.42:39999

Sau khi kết nối, dùng lệnh sau để kiểm tra kết nối thành công hay chưa:

adb devices
[Android] Hướng dẫn kết nối ADB không dây bằng Termux

Chúc các bạn không làm được!